aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

Kamienna Góra, LXIII Sesja Rady MiastaLXIII Sesja Rady Miasta odbędzie się 30 listopada 2022 r. (środa) o godz. 13.00, z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji.

2. Wnioski dotyczące zmian w porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z LX i LXI Sesji Rady Miasta Kamienna Góra.

 

4. Informacja Burmistrza Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącej Rady Miasta Kamienna Góra o pracy między sesjami. 

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów i rodziców. 

7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej pod nazwą „Biuro Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Miejskiej Kamienna Góra’ i utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą „Centrum Obsługi Jednostek Gminy Miejskiej Kamienna Góra”.

8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych oraz innych publicznych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Miejską Kamienna Góra, a także przyznania tym kryteriom ustalonej liczby punktów oraz określenia rodzajów dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów. 

9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej w Kamiennej Górze.

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości. 

11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Starego Miasta, w rejonie ul. S. Żeromskiego i Al. Wojska Polskiego w Kamiennej Górze.

12. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty reklamowej. 

 

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Kamienna Góra na 2023 rok. 

14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kamienna Góra z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”. 

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Kamienna Góra. 

16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

18. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Kamienna Góra. 

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta Kamienna Góra na 2022 rok. 

20. Interpelacje i zapytania. 

21. Wnioski. 

22. Sprawy różne. 

 

23. Zamknięcie sesji.

 

REKLAMA