aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

OGŁOSZENIE – działki Gorzeszów – I przetarg

Wójt Gminy Kamienna Góra ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych z gminnego zasobu nieruchomości :

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

 

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

(brutto)

1

113/8

0,1476

Gorzeszów

JG1K/00007079/2

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

 

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

decyzja o warunkach zabudowy nr 71 z dnia 19.10.2021 r.

 

78 000,00

2

113/9

0,1485

79 000,00 zł

3

113/10

0,1810

90 000,00 zł

Przetargi na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości odbędą się w dniu 12 sierpnia 2022 r. w niżej wymienionych godzinach:

 • dz. Nr 113/8 o godzinie 9,00,

 • dz. Nr 113/9 o godzinie 9,30,

 • dz. Nr 113/10 o godzinie 10,00,

w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Wadium do przetargu w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.:

 • dz. Nr 113/87 800,00 zł zł (słownie: siedem tysięcy osiemset złotych i 00/100),

 • dz. Nr 113/9 - 7 900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych i 00/100),

 • dz. Nr 113/10 - 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych i 00/100),

, które w przypadku chęci wzięcia udziału w przetargu, należy wpłacić w pieniądzu do dnia 09 sierpnia 2022 r. na niżej podane konto Gminy Kamienna Góra z dopiskiem „Wadium na poczet zakupu działki nr (wpisać odpowiedni) – obręb Gorzeszów

BANK SPÓŁDZIELCZY

Kamienna Góra

04 8395 0001 0000 2075 2009 0033

Osoba będąca cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity z 2017 r., poz. 2278), zobowiązana jest w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, przedłożyć wydane na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenie właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, chyba że zajdą przewidziane powołaną ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.

Koszty umowy notarialnej przenoszącej prawo własności do przedmiotowej nieruchomości gruntowej pokrywa nabywca w całości.

Wadium wpłacone przez oferenta, który przetarg wygra, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po jego zakończeniu. Wadium nie podlega zwrotowi i przepada na rzecz gminy gdy osoba, która wygrała przetarg uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży.

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości. W informacji podając także przyczynę odwołania przetargu.

Nieruchomości wytypowane do sprzedaży posiadają zapewnienie dostawy prądu oraz wody.

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości na okres 30 dni na tablicy ogłoszeń

 • Urzędu Gminy Kamienna Góra,

 • w sposób zwyczajowo przyjęty we wsi: Gorzeszów,

 • na stronie internetowej gminy : www.gminakamiennagora.pl,

 • na stronie internetowej: www.powiatowa.info,

  Więcej informacji pod nr telefonu : 75 610 62 76.

REKLAMA