Drukuj

paragrafZgodnie z przepisami kodeksu cywilnego (Dz. U. 2017, poz. 459 z późn. zm.) wadliwy towar możemy reklamować na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest reklamacja z tytułu rękojmi, drugim z tytułu gwarancji. Co do zasady korzystniejszym sposobem dochodzenia roszczeń jest złożenie reklamacji do sprzedawcy, z tego względu, że podstawę prawną stanowią przepisy prawa powszechnie obowiązującego, które określają procedurę reklamacji.

 

WADA FIZYCZNA TOWARU
Składając reklamację z tytułu rękojmi swoje roszczenia kierujemy wobec sprzedawcy.
Zgodnie z treścią art. 556[1]§1 kodeksu cywilnego wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:

1) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
2) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
3) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia,
4) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.

Stosownie do przepisu art. 556[1]§3 rzecz sprzedana ma wadę fizyczną także w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy.

Musimy jednak pamiętać, że jeżeli zostaliśmy poinformowani o wadzie w chwili zawarcia umowy, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności (art. 557 kodeksu cywilnego).

Niekiedy rzecz sprzedana może być obarczona wadą prawną. Taka sytuacja ma miejsce, gdy stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

ISTNIENIE WADY - DOMNIEMANIE
Jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania rzeczy kupującemu. Co to oznacza? Jeśli zgłosimy reklamację towaru do sprzedawcy przed upływem roku od daty zakupu, wówczas to na sprzedawcy będzie spoczywał obowiązek wykazania, że wada nie istniała w chwili sprzedaży, czyli że został sprzedany nam towar bez wad.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ? TERMIN
Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu.

RODZAJE ROSZCZEŃ ? CZEGO MOŻEMY SIĘ DOMAGAĆ?
Składając reklamację z tytułu rękojmi dobrze jest precyzyjnie określić swoje żądanie. Pamiętajmy, że możemy żądać:

- usunięcia wady w oparciu o art. 561 kodeksu cywilnego,
- wymiany rzeczy wadliwej na wolną od wad na podstawie art. 561 kodeksu cywilnego,
- obniżenia ceny na podstawie art. 560 kodeksu cywilnego, przy czym obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady (art. 560 § 3 kodeksu cywilnego),
- odstąpienia od umowy na podstawie art. 560 kodeksu cywilnego, przy czym zgodnie z przepisem art. 560§4 kodeksu cywilnego kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.


W celach dowodowych składając reklamację dobrze jest złożyć pismo reklamacyjne osobiście (wówczas należy zadbać o potwierdzenie odebrania przez sprzedawcę na drugim egzemplarzu) albo wysłać reklamację listem poleconym.

 

Masz pytanie do prawnika?
Napisz do nas: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna OlszakJoanna Olszak
radca prawny