Drukuj

CZARNÓW - MAŁA ARCHITEKTURA 8

Silentium sacrum...
Pustelniczy sposób życia był szeroko rozpowszechniony w Egipcie i w Syrii. Za twórcę i inicjatora życia pustelniczego w ścisłym tego słowa znaczeniu, uważa się dziś św. Pawła Egipcjanina z Teb. W czasie panowania cesarza Decjusza i okrutnych prześladowań chrześcijan, schronił się on na pustynię w okolicy miasta Teb i tam w samotnej jaskini skalnej ?przepędził wiek na modlitwie", i zmarł w 113. roku życia.

 

CZARNÓW - MAŁA ARCHITEKTURA 8

Przykład jego surowej egzystencji, dzięki św. Antoniemu, który go odszukał przed śmiercią - a także dzięki św. Hieronimowi, który opisał jego życie, odbił się głośnym echem w ówczesnym świecie chrześcijańskim, pociągając na pustynię licznych naśladowców. Surowy ascetyzm pierwszych pustelników żyjących samotnie, zatopionych w kontemplacji Boga, ich różnego rodzaju praktyki pokutne oraz praca fizyczna, wypracowały swoistą duchowość. Wywierały one wpływ na umysłowość ówczesnego człowieka, któremu jeszcze bliskie i żywe były wzory tego rodzaju życia, zarówno z przykładu samego Chrystusa, jak również proroków Starego Testamentu.

CZARNÓW - MAŁA ARCHITEKTURA 8

Ruch pustelniczy - także obecnie - stanowi próbę szukania nowych rozwiązań i programów. W jego kręgu i atmosferze rodzą się usiłowania sięgania do źródeł życia duchowego. Pustelnicy niegdyś cieszyli się niezwykłym autorytetem społecznym. Odsunięcie się od świata wcale nie oznaczało izolowanie się ich od ludzi. Wręcz przeciwnie, zdolni byli oni na ogół do lepszego zrozumienia ludzkich problemów i ich istotnych potrzeb...

CZARNÓW - MAŁA ARCHITEKTURA 8


Czas pustyni... Ojcowie pustyni odchodzili na miejsca odosobnienia nie tylko po to, aby odpocząć od gwary i szumu codziennej rzeczywistości, ale przed wszystkim po to, aby tak usłyszeć głos Boga. Czas pustyni to "kairos", czyli (z gr.) "czas łaski" potrzebny od odzyskania wewnętrznej wolności i dystansu. To czas potrzebny do budowania relacji z Bogiem, a przez to budowania relacji z ludźmi. To czas do przemodlenia swoich uczuć, emocji, pragnień, lęków, zranień i problemów. Wreszcie to czas duchowego i psychicznego wypoczynku. To błogosławiona cisza, wypełniona Bożym pokojem... 
CZARNÓW - MAŁA ARCHITEKTURA 8