aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

MieroszówBurmistrz Mieroszowa oraz Mieroszowskie Centrum Kultury zapraszają na XXI Bieg Jeża, który odbędzie się w dniu 1 maja 2013 w Mieroszowie o godz. 14.00 na terenie Hali sportowo – widowiskowej przy ul. Hożej 4. Imprezami dodatkowymi będzie II Marsz Jeża Nordic Walking oraz dla najmłodszych zawodników Bieg Jeżyków (start o godz. 11.00).MARSZ NORDIC WALKING
REGULAMIN
1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów
tel. fax/74/880-12-68

2.TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2013r. , godz. 14:00,
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Hoża 4, Mieroszów.
Trasa: START z ul. Hożej – ul. Żeromskiego, ul. Kwiatowa, droga leśna wzdłuż granicy do Golińska – ul. Wojska Polskiego – ul. Strzelców – META ul. Hoża.

3. CEL IMPREZY:
• popularyzacja Nordic Walking, jako nowej dyscypliny sportowej oraz uniwersalnej i aktywnej formy spędzania czasu wolnego,
• promocja Gminy Mieroszów i integracja lokalnego środowiska.

4. UCZESTNICTWO
• w marszu Nordic Walking prawo startu mają osoby pełnoletnie,
• osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w marszu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego,
• uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa,
• każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać własne kije oraz strój sportowy stosowny do warunków atmosferycznych (strój niekrępujący i obuwie sportowe),
• wszyscy zawodnicy muszą przestrzegać regulaminu zawodów,
• obowiązuje podział na kategorie kobiet i mężczyzn oraz grupy wiekowe..
Marsz Nordic Walking ma charakter rekreacyjny.

5. DYSTANS I KATEGORIE WIEKOWE KOBIET I MĘŻCZYZN:
- dystans: 8,5 km,
- do 39 lat,
- 40 lat i więcej.

6. KATEGORIA SPECJALNA – NIEPEŁNOSPRAWNI
Osoby niepełnosprawne startują zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi.

7. ZGŁOSZENIA:
• zgłoszenia dokonywane są bezpośrednio w dniu imprezy do godz. 13.30 w Biurze Zawodów (ul. Hoża 4).
• uczestnicy zobowiązani są do uiszczenia opłaty startowej w wysokości 10 złotych,
• z opłaty zwolnione są osoby niepełnoletnie, studenci do 25 roku życia i osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji.

8. NAGRODY:
Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach otrzymują:
• miejsca I, II, III - puchary i nagrody rzeczowe.
W ramach wpisowego uczestnik otrzymuje: numer startowy, posiłek i napój na mecie marszu.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
• organizator zapewnia opiekę medyczną,
• każdy zawodnik jest ubezpieczony przez organizatora od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• podczas marszu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej,
• marsz odbędzie się bez względu na pogodę,
• interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora marszu,
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestników marszu,
• organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie,
• w sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim
obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Jeża.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.


XXI BIEG JEŻA
R E G U L A M I N

1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów
tel. fax/74/880-12-68

2.TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2013r. , godz. 14:00,
Hala widowiskowo-sportowa, ul. Hoża 4, Mieroszów.

3. CELE:
· promocja aktywności ruchowej i popularyzowanie narciarstwa biegowego jako formy aktywnego i zdrowego spędzania czasu wolnego na powietrzu,
· promocja Gminy Mieroszów oraz walorów turystycznych tego regionu,
· integracja zawodników, klubów sportowych, budowanie w uczestnikach współzawodnictwa i zdrowej rywalizacji co doprowadza do osiągania przez nich jak najlepszych wyników sportowych,
· stworzenie możliwości systematycznie biegającym sprawdzenia progresji wyników,
· promowanie współpracy transgranicznej na płaszczyźnie sportowej,
· realizacja kalendarza imprez sportowych MCK.

4. UCZESTNICTWO:
• uczestnicy biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12.09.2001 r. (Dz. U. nr 101 poz. 1095),
• dzieci i młodzież, która nie ukończyła 18 roku życia, dodatkowo zobowiązana jest do posiadania zgody rodziców bądź opiekunów prawnych,
• w biegu na dystansie 8,5 km prawo startu mają osoby, które ukończyły 17 lat,
• osoby biorące udział w biegach na, 0,5km, 1 km, 2 km, 3 km, nie spełniające wymogów wiekowych zaliczają bieg, nie zostają jednak sklasyfikowani.

5. DYSTANSE I KATEGORIE WIEKOWE:
Na dystansach:
• 0,5 km: dziewczęta – chłopcy 7-8 lat – roczniki 2006 – 2005,
• 1 km: dziewczęta – chłopcy 9-10 lat – roczniki 2004 – 2003,
• 2 km: dziewczęta – chłopcy 11-13 lat – roczniki 2002 – 2000,
• 3 km: dziewczęta – chłopcy 14 -16 lat – roczniki 1999 – 1997,
• 8,5 km: osoby w wieku 17 lat i więcej – rocznik 1996 i wyżej.
Na dystansie 8,5 km wprowadza się grupy wiekowe dla kobiet i mężczyzn:
• K1, M1 - 17-19 lat – roczniki – 1996 - 1994
• K2, M2 – 20-30 lat – roczniki – 1993 - 1983
• K3, M 3 - 31-40 lat –roczniki – 1982 - 1973
• K4, M4 - 41-50 lat – roczniki – 1972 - 1963
• K5, M5 - 51-60 lat – roczniki – 1962 - 1953
• K6, M 6- 61 i więcej – roczniki – 1952 i niżej.

6. KATEGORIA SPECJALNA – NIEPEŁNOSPRAWNI
Osoby niepełnosprawne startują zgodnie ze swoimi kategoriami wiekowymi.
Organizator dopuszcza możliwość startu osoby niepełnosprawnej na dowolnie wybranym przez nią dystansie – zgodnie z harmonogramem startów.

7. ZGŁOSZENIA
Warunkiem udziału w imprezie jest wypełnienie druku zgłoszenia stanowiącego załącznik do regulaminu i uiszczenie wpisowego w dniu zawodów.

8. OPŁATY STARTOWE
• opłata startowa – 20 zł brutto,
• z opłat startowych zwolnieni są dzieci, uczniowie, studenci do 25 roku życia oraz osoby niepełnosprawne po okazaniu ważnej legitymacji.

9. NAGRODY:
W Biegu Jeża przewiduje się następujące nagrody:
• wszyscy uczestnicy otrzymają medal okolicznościowy,
• na wszystkich dystansach za I, II, III miejsce medal i nagroda rzeczowa,
• w kategorii OPEN za I, II, III miejsce puchar.

10. PROGRAM ZAWODÓW
Godz. 14.00 - uroczyste otwarcie Biegu Jeża
Harmonogram startów:
10:30- otwarcie biuro zawodów, zapisy,
14:00 - rocznik 2006 – 2005 – 0,5 km,
14:10 – rocznik 2004 – 2003 – 1 km,
14:25 - rocznik 2002 – 2000 – 2 km,
14:40 – rocznik 1999 – 1997 – 3 km,
15:00 – Bieg Główny,
Godz. 15:10 dekoracja dzieci i młodzieży,
Godz. 16:30 dekoracja biegaczy.

11. INFORMACJE DODATKOWE
• dzieci i młodzież startują z karteczkami (zapewnia organizator),
• podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe wydawane przez organizatora,
• szatnia dla uczestników będzie dostępna na miejscu startu,
• uczestnicy są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków,
• organizator zapewnia opiekę medyczną,
• trasa biegu będzie oznakowana,
• uczestnicy biegu otrzymają po biegu gorący posiłek i napój na podstawie talonu,
• w sprawach nie ujętych regulaminem decyduje Sędzia Główny,
• organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu, w zależności od warunków pogodowych – zmianę trasy i skrócenie dystansów bądź odwołania biegu.

Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższe postanowienia:
Organizator, wszystkie osoby i podmioty z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności wobec uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność i ryzyko (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność i ryzyko rodziców lub opiekunów prawnych).

Uczestnicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody jakie wystąpią w związku z ich startem w imprezie.

Przez akceptację poniższej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa do dochodzenia wszelakich roszczeń od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą: „Zapewniam, że stan zdrowia, w jakim się znajduję umożliwia udział w imprezie. Przyjmuję do wiadomości, że jeśli w związku z udziałem w imprezie doznam uszczerbku na zdrowiu, szkody rzeczowej lub majątkowej nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że moim
obowiązkiem jest przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w Biegu Jeża.

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, sponsorów, prasę, radio i telewizję na potrzeby marketingowe i promocji imprezy. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w tym także dla potrzeb działań marketingowych i promocyjnych podejmowanych przez Mieroszowskie Centrum Kultury i sponsorów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)”.

BIEG JEŻYKA
R E G U L A M I N
1. ORGANIZATOR:
Burmistrz Miasta i Gminy Mieroszów
Mieroszowskie Centrum Kultury,
ul. Żeromskiego 28,
58-350 Mieroszów
tel. fax/74/880-12-68

2.TERMIN I MIEJSCE:
1 maja 2013r., godz.11:00.
Trasa wytyczona wokół boiska hali widowiskowo-sportowej, ul. Hoża 4, Mieroszów.
Zapisy od godz. 10:30 w biurze zawodów, ul. Hoża 4.

3. CELE:
• popularyzacja i upowszechnienie biegania w bliskości z przyrodą jako najprostszej formy aktywności ruchowej,
• popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji fizycznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
• promocja zdrowego stylu życia poprzez udział w imprezach sportowo-rekreacyjnych,
• integracja środowiskowa.

4. UCZESTNICTWO:
Organizator przyjął 2 kategorie:
• 4-5 lat- 125 m- chłopcy i dziewczęta (wiek przedszkolny),
• 6 lat- 250 m- chłopcy i dziewczęta (wiek przedszkolny).
Wszyscy uczestnicy Biegu muszą posiadać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w zawodach.

5. Postanowienia:
• podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe (karteczki wydawane przez Organizatora),
• wymagany strój sportowy – obuwie sportowe oraz spodnie z długą nogawką,
• po biegu uczestnicy otrzymają medale i upominki,
• organizator zapewnia opiekę medyczną.
W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzje podejmuje organizator.
Zapraszamy do udziału w Biegu Jeżyka najmłodszych amatorów biegania. Niech sportowa rywalizacja będzie dla naszych młodych przyjaciół lekcją prawdziwego współzawodnictwa, solidarności i radości.

REKLAMA