aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

gmina Kamienna Góra - Krzeszówek działka 160/2 - III przetarg ustny

Wójt Gminy Kamienna Góra
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowananej z gminnego zasobu nieruchomości :

 

Lp.

Nr ewidencyjny działki

Powierzchnia

w ha

Położenie działki

Nr KW

Przeznaczenie

Cena wywoławcza nieruchomości do przetargu

brutto

1

160/2

0,32

Krzeszówek

JG1K/0000

7085/7

(księga wieczysta wolna od wpisów i obciążeń)

Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kamienna Góra przyjętego Uchwałą Rady Gminy Kamienna Góra Nr IV/20/01 z dnia 26 kwietnia 2001 roku

49 000,00 zł

 

Przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w dniu 29 lipca 2020 r. o godzinie 9,00 w sali narad (III piętro) Urzędu Gminy Kamienna Góra przy Al. Wojska Polskiego 10 w Kamiennej Górze.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, w wysokości: 4 900,00 zł (słownie:cztery tysiące dziewięćset złotych i 00/100) na konto depozytowe Gminy Kamienna Góra BANK SPÓŁDZIELCZY Kamienna Góra nr 04 8395 0001 0000 2075 2009 0033 z dopiskiem ”Wadium na poczet zakupu działki nr 160/2, obręb Krzeszówek” - najpóźniej do dnia 23 lipca 2020 r.

Za datę wniesienia wadium, uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Kamienna Góra.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są przedłożyć komisji przetargowej dokumenty stwierdzające tożsamość.

Przedstawiciele osoby prawnej przystępującej do przetargu, zobowiązani są przedłożyć dokumenty tożsamości, upoważnienia do reprezentowania tej osoby prawnej oraz aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Wysokość postąpienia ustalają uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Wszelkich informacji na temat zbywanej nieruchomości można uzyskać w Referacie Komunalnym, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kamienna Góra, tel. 75 610 62 78 lub na stronie internetowej : gminakamiennagora.pl – zakładka samorząd/nieruchomości.

 

REKLAMA