aktualne informacje z powiatu kamiennogórskiego

pupDyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.poz. 374,567 i 568).

 

Do składania wniosków zapraszamy Pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Kamiennej Górze.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z "Zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy"

O pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.i zatrudniają pracowników.

Pożyczka udzielana będzie jednorazowo, do kwoty 5 tysięcy zł, ze stałym oprocentowaniem w skali roku, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Rozpoczęcie spłaty pożyczki będzie następowało po trzymiesięcznym okresie karencji, a okres spłaty pożyczki nie może przekroczyć 12 miesięcy.

Na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia ma dzień 29 lutego 2020 r.

Wnioski należy składać w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym albo w postaci papierowej za pośrednictwem poczty na adres urzędu: ul. Sienkiewicza 6 A 58-400 Kamienna Góra do wyczerpania posiadanych środków na ten cel.

Uwaga do wniosku składanego w formie elektronicznej należy załączyć w formacie PDF:
Umowa pożyczki dla mikroprzedsiębiorców
Formularz COVID 19 pomoc publiczna zał nr 1 do wniosku.xls

Do wniosku składanego w formie papierowej należy załączyć dwa egzemplarze podpisanej umowy i Formularz COVID 19 o pomocy publicznej.

Wsparcie polegające na udzieleniu niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowej ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz.Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str.1).

Wszelkie informacje i druki do pobrania w zakresie przedmiotowego wsparcia dostępne są na stronie:
https://psz.praca.gov.pl/-/11905554-niskoprocentowa-pozyczka-z-funduszu-pracy-dla-mikroprzedsiebiorców.
https://kamiennagora.praca.gov.pl/

Dodatkowo należy załączyć Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

REKLAMA