Print

Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze ogłasza konkurs na stanowisko pracy w pełnym wymiarze etatu w wydziale karnym

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
1. wszystkie czynności związane z prowadzeniem akt spraw i urządzeń ewidencyjnych do ich rejestrowania,
2. wykonywanie prac administracyjno-biurowych m.in. w zakresie wysyłanej korespondencji,
2. wykonywanie zarządzeń wydanych w sprawach sądowych,
3. szybkie pisanie i obsługa komputera tj. protokołowanie na rozprawach i posiedzeniach,
4. obsługa systemów informatycznych wspomagających prace wydziału oraz pakietów biurowych,
5. wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych.

O przyjęcie może starać się osoba:
1) która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) o nieposzlakowanej opinii;
3) która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
4) przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
5) która posiada wykształcenie co najmniej średnie i posiada świadectwo dojrzałości
6) posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

Ponadto kandydat powinien posiadać bardzo dobrą umiejętność obsługi komputera, znajomość techniki biurowej, odporność na stres, wysoką kulturę osobistą, umiejętność dobrej organizacji pracy oraz pracy w zespole.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) życiorys
2) list motywacyjny
3) kwestionariusz osobowy
4) oświadczenia kandydata o:
- korzystaniu z pełni praw publicznych
- niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
- o tym, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe
5) oryginały lub urzędowo poświadczone kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
6) podpisana pisemna zgoda na przetwarzanie danych

Dokumenty należy składać w terminie do dnia 10 lipca 2019r. w siedzibie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze bądź za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Sąd Rejonowy w Kamiennej Górze, Al. Wojska Polskiego 36, 58-400 Kamienna Góra. – z dopiskiem „Konkurs na staż urzędniczy”
Kontakt pod numerem telefonu: 75 67 12 453

Więcej informacji zamieszczono na stronie BIP Sądu (www.kamienna-gora.sr.gov.pl) – w zakładce oferty pracy.